Crop List – K

  1. Kajubadam
  2. Kamini
  3. Kali bamboo
  4. Kanchan (Wheat variety)
  5. Kathgolap
  6. Kenaf
  7. Khoibhutta (maize variety)
  8. Kirnoy (DS-1)
  9. Kiwifruit
  10. Kuchila